czwartek, 10 września 2009

Rekrutacja - informacje ogólne

Proces rekrutacji rozpoczyna się od ogłoszenia procesu rekrutacji, przez wyłonionego Beneficjenta, na swojej stronie internetowej. Od tego momentu w siedzibie Beneficjenta można składać wnioski rekrutacyjne w celu zgłoszenia chęci swojego udziału w projekcie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz odpowiedni formularz rekrutacyjny udostępniane są na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Beneficjenta. Każdy Beneficjent sam odpowiedzialny jest za konstrukcję formularza rekrutacyjnego, ale według ściśle określonych wytycznych. Formularz musi zawierać informacje:
- Dane personalne uczestnika projektu
- Ankieta dotycząca statusu potencjalnego uczestnika projektu
- Przynależność do grup priorytetowych
- Informacje o planowanej działalności gospodarczej
- Wydatki Inwestycyjne
- Doświadczenie zawodowe, kwalifikacje oraz wykształcenie
- Oświadczenia

Potencjalny uczestnik składa uzupełniony wniosek w siedzibie Beneficjenta w określonym przez Beneficjenta czasie (pamiętaj, że liczy się data fizycznego wpłynięcia wniosku do siedziby Beneficjenta, a nie data stempla pocztowego). Beneficjent ustala datę oceny wniosków rekrutacyjnych przez specjalnie powołaną Komisję Rekrutacyjną, która będzie przyznawać odpowiednią liczbę punktów za odpowiedzi znajdujące się w formularzu rekrutacyjnym oceniając wnioski pod względem:
- Przynależności do grupy priorytetowej
- Pomysłu i szans realizacji przedsięwzięcia oraz znajomości branży
- Szacowanych wydatków inwestycyjnych
- Doświadczenia i wykształcenia
- Innowacyjności (stosowania nowych technik/technologii)

W przypadku równej ilości punktów preferowane będą najpierw osoby z grup priorytetowych, następnie obszar zameldowania – gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 25 tys. mieszkańców. (Czyli znowu, osoby zatrudnione na etacie mają pod górę.)

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów przed rozpoczęciem na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. Dlatego pamiętaj, że może zdarzyć się sytuacja opisana w poprzednim wpisie, gdzie zdarzało się, że osoby rezygnowały ze względu na zbyt długi okres oczekiwania na dotację. W projekcie, w którym ja brałem udział 3 osoby zrezygnowały z udziału, dzięki czemu także i ja zostałem zaproszony do udziału w projekcie (byłem pierwszą osobą na liście rezerwowej).

Osoby zakwalifikowane do projektu muszą podpisać „Deklarację uczestnictwa w projekcie”. I od tego momentu zaczynacie swoją przygodę w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz